ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

Липсата на ресурс във фирмите е проблем те да бъдат в течение с всички касаещи ги новости на Европейско ниво. За целта мрежата Enterprise Europe Network предоставя информация и консултации за интегриране на бизнеса в европейския пазар, а именно за:
• функционирането и възможностите на вътрешния пазар на стоки и услуги, включително препращане към актуални търгове;
• сертификацията на продукцията, митническите формалности и процедури, участието в търгове, критериите за екологичност на стоките, СЕ маркиране и др.;
• европейски политики и законодателство.

ТЪРСЕНЕ НА БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

За да Ви подпомогне в това начинание, Enterprise Europe Network:
• Организира кооперационни борси с индивидуални бизнес срещи между потенциални партньори;
• Предоставя информация за бизнес и технологични оферти и заявки в тематичната област на дейност на предприятието, чрез своите бази данни за бизнес и технологично коопериране.

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

• Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие – технологична оценка на производството и технологично проучване с цел улесняване на иновационните процеси;
• Съдействие при пазарната реализация на научни разработки – трансфер на нови продукти и процеси към европейски партньори, търсене на технологични и бизнес партньори, създаване на високотехнологични смесени пред приятия;
• Предоставяне на информация за иновационните политики, законодателството и програмите за подпомагане на МСП.

ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕС

• Популяризиране на инициативите, политиките и програмите на ЕС и на процедурите за кандидатстване за финансова подкрепа;
• Консултиране на МСП в подготовката на предложения за кандидатстване по Структурните фондове на ЕС, Седмата рамкова програма на ЕС, Националния иновационен фонд и други.

КАНАЛ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Мрежата служи като двупосочна улица между предприемачите и Европейските институции, обменяйки информация и мнения в двете посоки. В този смисъл, част от дейността й е измерване влиянието на съществуващите политики и въвеждането на нови, свързани с МСП, чрез проучвания мнението на бизнеса и анализиране на получената информация.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ