Warning: A non-numeric value encountered in /home/pcci/een/new/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

Последна промяна: 15.02.2018 годинa

ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в www.pcci.bg („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който е изработен в полза и по поръчка на Сдружение „Търговско-Промишлена Камара – Пловдив“ -гр.Пловдив,ул. Самара № 7, ЕИК 000478883,телефон за контакти: +359 32 908 989.

ИЗПОЛЗВАЙКИ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА, А СЪЩО ТАКА И С ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, КОЯТО Е ДОСТЪПНА НА WWW.PCCI.BG/PRIVACY-POLICY-BG И РЕГЛАМЕНТИРА УСЛОВИЯТА ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И РАЗКРИВАНЕТО  НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА +359 32 908 989 ИЛИ КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ФОРМУЛЯРА ЗА КОНТАКТ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ВИЕ НЕ СЛЕДВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи Условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между Сдружение „Търговско-Промишлена Камара – Пловдив“ -гр.Пловдив,ул. Самара № 7, ЕИК 000478883,телефон за контакти: +359 32 908 989,Интернет страница: www.pcci.bg, наричана по-долу за краткост „Доставчик“, и ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползватели“ във връзка с използване на интернет страницата и услугите, предоставени от Доставчика и обявени на нея.

Настоящите Общи Условия обвързват Ползвателите на уеб сайта след като са ги приели изрично, което се осъществява чрез изрична препратка към настоящите Общи Условия при изпращане на запитване посредством използването на формата за контакт на уеб сайта. Настоящите Общи Условия се прилагат и при директно изпращане на имейл както и при получаване на фактура, като на Ползвателите се разяснява, че поръчаните услуги ще се предоставят само при приложение на настоящите Общи условия.

По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е Сдружение „Търговско-Промишлена Камара – Пловдив“ -гр.Пловдив,ул. Самара № 7, ЕИК 000478883.

б/ Ползвател/и е/са посетителите на уеб сайта www.pcci.bg, а също така и лицето осъществило контакт с Доставчика посредством изпращане на съобщение чрез формата за контакт.

г/ Индивидуален договор е договор, който има за предмет предоставянето от страна на Доставчика на избрана от Ползвателя услуга.

д/ Абониране за бюлетин е включване на адрес на електронна поща на ползвателя в списък, на който електронен адрес се изпращат публикации и друга актуална информация.

е/ Публикация/и е/са статии,  които са публикувани в секцията „Публикации“ на уеб сайта.

ж/ Новини са всякакво съдържание, което е публикувано в секцията „Новини“ на уеб сайта.

з/ Материали означава документи и информация съдържащи се в този уеб сайт.

и/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, достъпен на www.pcci.bg и www.een.pcci.bg, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

Настоящите Общи Условия предоставят информация на Ползвателите относно:

– Идентификацията на Доставчика;

– Предмета на Общите условия;

– Характеристиките на уеб сайта;

– Условията за подаване на заявка за предоставяне на услуга и сключване на индивидуален договор;

– Начин на плащане за извършените услуги;

– Право на отказ на Ползвателя;

– Отговорност;

– Абонамент за бюлетин;

– Връзки към сайтове на трети страни;

– Права на интелектуална собственост;

– Форсмажорни обстоятелства;

– Заключителни разпоредби: приложимо право; писмена форма; изменения и допълнения на Общите условия; частична недействителност; разрешаване на спорове.

III. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование на Доставчика: Сдружение „Търговско-Промишлена Камара – Пловдив“

Данни за кореспонденция: гр.Пловдив,ул. Самара № 7, ЕИК 000478883,телефон за контакти: +359 32 908 989,Интернет страница: www.pcci.bg

Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър: Сдружение „Търговско-Промишлена Камара – Пловдив“ ЕИК 000478883, Вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел на Пловдивския Окръжен Съд с решение № 990/03.04.1990.,том / стр. 1/24,п.4, по ф.д . 903/1990

ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Доставчикът е създал уеб сайта www.pcci.bg, в който се съдържа подробна информация за предлаганите на Ползвателите услуги, а също така и публикуваните от Доставчика новини и публикации.

1.2. Доставчикът предоставя, а Ползвателите се задължават да използват интернет страницата и Услугите, които са обявени на интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

2.Уеб сайтът е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика услуги и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да поръча някоя от предлаганите на уеб сайта услуги.

Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

Всички видове услуги, които Доставчикът предлага на Ползвателите;

Публикации и новини, които са публикувани от Доставчика;

Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА И СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР

3.1.  За използването на уеб сайта не е необходима регистрация. За предоставянето на избрана от Ползвателя услуга, която е представена на уеб сайта, е необходимо Ползвателят да се е запознал с настоящите Общи Условия и да осъществи контакт с Доставчика.

3.2. Технически стъпки за сключване на индивидуален договор:

Ползвателят следва да осъществи контакт с Доставчика на 00359 32 908 989 или като използва формуляра за контакт на уеб сайта. Във формата за контакт се попълват единствено Тема/Име/Фирма/Организация/Град/Е-mail/Телефон,и Съдържание на съобщението. Тези данни са необходими, за да бъде осъществен контакт с Ползвателя. С попълването на формата за контакт и натискане на бутона „Изпращане“ Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи Условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. Попълването на формата за контакт не води до сключване на индивидуален договор и не обвърза Ползвателя да сключи договор с Доставчика. След попълване на формата за контакт и натискане на бутона „Изпратете“, Доставчикът потвърждава получаването на запитването чрез изпращането на имейл, в който се съдържа оферта за предоставянето на избраната услуга, във форма, която позволява нейното съхраняване и възпроизвеждане. В случай, че Ползвателят желае да получи заявената услуга, той следва да уведоми Доставчика, че приема офертата. Договор се сключва в момента, в който Ползвателят получи потвърждение на посочения от него имейл адрес, че Доставчикът се съгласява да изпълни услугата съгласно параметрите на офертата и настоящите Общи условия. Само при необходимост договорът ще бъде оформен писмено и  изпратен за подпис по куриерска фирма. С приемането на настоящите Общи Условия и сключването на индивидуален договор Ползвателят възлага, а Доставчикът приема да извърши заявената от Ползвателя услуга.

3.3. Запитвания за услуги, които не са обявени на уеб сайта, а също така и за други въпроси относно предлагани от Доставчика услуги могат да бъдат изпращани посредством използването на контактната форма на уеб сайта, намираща се на: www.pcci.bg, след въвеждането на Тема/Име/Фирма/Организация/Град/Е-mail/Телефон,и Съдържание

на съобщението . С попълването на формата и натискане на бутона „Изпратете“ Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. След попълване на формата и натискане на бутона „Изпратете“, Доставчикът се задължава да отговори на направеното запитване в срок до 48 часа.

VII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ

Плащанията на извършените от Доставчика услуги се извършват в брой, по банков път, чрез превод по посочена банкова сметка на Доставчика, или по друг съгласуван от страните начин. Ползвателят се задължава да предостави всички необходими данни за целта на издаването на фактурата съгласно действащото законодателство, като данните ще бъдат използвани само за целите на издаване на фактурата.

VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

В срок от 14 дни от сключването на договора, Ползвателят има право да се откаже от поръчаните услуги като уведоми за това Доставчика чрез изпращането на съобщение по имейл. Ползвателят се задължава да поеме всички разходи във връзка с упражняване на правото на отказ от поръчката като пощенски или куриерски разходи за връщане на документи, банкови такси за извършено плащане и други подобни. Ползвателят няма право на отказ в случай, че поръчаната услуга е била предоставена напълно.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

6.1. Цялата информация на този уеб сайт е изготвена от Доставчика и е предназначена единствено за информационни цели. Нищо в този уеб сайт не е предназначено да бъде правен съвет както и реклама на правни услуги. Материалите публикувани на този уеб сайт нямат за предназначение създаването на доверителна връзка между Доставчик и Ползвател и Ползвателите не трябва да разчитат на информацията в тези материали без да потърсят професионален съвет. Тези материали имат принципен характер, изготвени са с цел да дадат най-обща представа за разглежданата материя и не са обвързани с конкретни факти. Ползвателите използват материалите, съдържащи се в този уеб сайт, изцяло на свой собствен риск. Не се препоръчва предприемането на действия или въздържането от предприемане на действия без да обсъдите особеностите на конкретния случай като потърсите професионален правен съвет от компетентен специалист.

6.2. Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за каквито и да е грешки или неизправности в съдържанието на този уеб сайт. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и материалите от този уеб сайт. Съдържащите се в този уеб сайт материали са съобразени с действащото към момента на изготвянето им законодателство.

6.3. Доставчикът има право да извършва промени в предлаганите услуги или да преустанови предлагането на някои от предлаганите услуги.

6.4. Доставчикът има право да откаже да изпълни заявената от Ползвателя услуга, в случай че Ползвателят откаже да предостави цялата необходима информация и съдействие за качествено и пълно изпълнение на поръчаната услуга. Доставчикът не носи отговорност за неточно или неправилно становище поради непълна или неточна информация.

6.5. За виновно неизпълнение на професионалните си задължения Доставчикът отговаря за причинените на Ползвателите вреди. Доставчикът поддържа застраховка „професионална отговорност“ за възможните вреди, причинени при и по повод на професионалната си дейност.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

Абониране за бюлетин е въвеждане от Ползвателя на адрес на електронна поща в списък, на който адрес се изпращат публикации и друга актуална информация. Формата за абонамент за бюлетина се намира в раздел „Публикации“ на уеб сайта. Ползвателите имат право да се отпишат от списъка, в който са включени. Бюлетинът се разпространява безплатно и Доставчикът по никакъв начин не е обвързан със задължение за регулярност на изпращане на бюлетини при извършване на абонамент.

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“). Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

XII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

9.1. Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Доставчика.

9.2. Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите на сайта само за лична, нетърговска употреба.

9.3. Използването на тази информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на договорните си задължения, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

10.2. Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено      другата страна за възникването му, както и предполагаемият период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено. Ако някоя от страните промени адреса на електронната си поща, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни.

11.2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи Условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

11.3. За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи Условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

11.4. Всички спорове между Доставчика и Ползвателя, породени от тези Общи Условия и сключените индивидуални договори, щe бъдат paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

11.5. Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи Условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да  проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени.

11.6. В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на 00359 32 908 989 или като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ