Warning: A non-numeric value encountered in /home/pcci/een/new/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

Последна промяна: 15.02.2018 година

ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в www.pcci.bg („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който е изработен в полза и по поръчка на Сдружение „Търговско-Промишлена Камара – Пловдив“ -гр.Пловдив,ул. Самара № 7, ЕИК 000478883,телефон за контакти: +359 32 908 989.

ИЗПОЛЗВАЙКИ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО  НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА +359 32 908 989 ИЛИ КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ФОРМАТА ЗА КОНТАКТ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

„Търговско-Промишлена Камара – Пловдив“ е юридическо лице,сдружение с нестопанска цел в частна полза,вписано в регистъра за  юридически лица с нестопанска цел на Пловдивския Окръжен Съд с решение № 990/03.04.1990,том / стр. 1/24,п.4, по ф.д . 903/1990. Адрес – гр.Пловдив,ул. Самара № 7, ЕИК 000478883,телефон за контакти: +359 32 908 989,Интернет страница: www.pcci.bg

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Сдружение „Търговско-Промишлена Камара – Пловдив“ -гр.Пловдив разбира съображенията на посетителите на този уеб сайт относно защитата на личните данни и е ангажирана да защити техните лични данни като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно действащото законодателство. С настоящата Политика за поверителност Сдружение „Търговско-Промишлена Камара – Пловдив“ -гр.Пловдив зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

III.    ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящата политика за поверителност посочените термини имат следното значение:

Доставчик е Сдружение „Търговско-Промишлена Камара – Пловдив“ -гр.Пловдив.

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАНИ ОТ ДОСТАВЧИКА

Никаква лична информация не се събира автоматично от посетителите на този уеб сайт. Уеб сайтът предоставя възможност на посетителите да отправят запитване по конкретен въпрос използвайки формата за контакти. В такива случаи посетителите предоставят определена лична информация като това са единствено е-мейл адрес и име, но тази информация по никакъв начин не се предоставя на трети лица. Тази информация е необходима само с цел осъществяване на връзка с посетителя, за да може да получи отговор на запитването си. Информацията и личните данни, които се съдържат в конкретното запитване са конфиденциални като запазването на конфиденциалността е гарантирано.

БИСКВИТКИ

Уеб сайтът използва Google Analytics. За тзи цел се прилагат „бисквитки“, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайта до компютъра или устройството на потребителя и се съхраняват във файловата директория на браузъра, който потребителят използва. Те събират информация за начина на използването на сайта с цел подобряване на работата със сайта. Чрез събраната информация посетителите на уеб сайта не могат да бъдат идентифицирани лично. Информацията най-често включва: адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което потребителят има достъп до платформата (обикновено се използва за определяне на страна или град); вид на устройството, от което потребителят осъществява достъп до платформата (например компютър, мобилен телефон, таблет и др.); вид на операционната система; вид на браузъра; конкретни действия, които се предприемат, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта; дата и продължителност на посещенията. Посетителите имат възможност да приемат или деактивират бисквитките. Допълнителна информация относно Политиката ни относно бисквитките можете да намерите на следния адрес:

Бутони, инструменти и съдържание от други компании

Уеб сайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с услуги на други компании, като например бутони „Споделете във Facebook“, „Споделете в Twitter”, “Споделете в Linkedin”, а също и връзки към профил на Доставчика в социалната медия “Linkedin” и други. Може да бъде събрана информация за използването на тези елементи. Също така, когато при използването на тези бутони, инструменти или съдържание, информацията от браузъра на посетителя на уеб сайта може автоматично да бъде изпратена до другата компания. Препоръчително е запознаването със съответната Политика за поверителност на съответната компания с цел получаване на повече информация.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Доставчикът обработва личните данни на физическите лица посредством съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или неавтоматични средства.

VII.     ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. В случай, че желаете да получите подробна информация относно техническите и организационни мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас на +359 32 908 989 или като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

VIII.     ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част на тази Политика за поверителност и ще бъде в сила от датата на публикуване.

КОНТАКТИ

В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас на +359 32 908 989 или като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ